Regulament General TVR Craiova

Acest regulament se aplica pentru toate concursurile desfasurate in direct la postul tv TVR Craiova, prin telefon, mail sau SMS, pe site-ul oficial sau pe pagina de Facebook „TVR Craiova”.

 1. Participantii la concursurile TVR Craiova pot sa castige doar o singura data in cadrul aceluiasi concurs, pe o perioada de 30 de zile.
 2. Premiile materiale se ridica obligatoriu in decurs de 30 de zile din ziua in care persoana castigatoare a fost anuntata ca premiul se afla la sediul TVR Craiova.
 3. Premiile neridicate in termenul mentionat sunt anulate.
 4. Pentru ridicarea premiilor, castigatorii se vor prezenta personal la sediul TVR Craiova-strada Unirii nr 62, Craiova, jud. Dolj–  cu B.I./C.I. asupra lor.
 5. Premiile se pot ridica in zilele de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 16:00.
 6. In cazul premiilor ce se vor ridica de la sediul firmei care sponsorizeaza concursul, angajatii TVR Craiova vor comunica respectivilor castigatori toate informatiile necesare la telefon sau la sediul TVR Craiova.
 7. Premiile care nu au putut fi inmanate castigatorilor in perioadele mentionate la punctele anterioare se considera anulate si castigatorii pierd dreptul de a mai intra in posesia lor.
 8. Angajatii TVR Craiova  si rudele acestora de gradele 1  nu au drept de participare.
 9. Pot lua parte la acest concurs numai persoanele fizice care au implinit deja varsta de 18 ani si care sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre compania organizatoare doar pentru desfasurarea concursului la care iau parte.
 10. Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata altor taxe si impozite legate de premiul oferit, aceasta fiind in sarcina persoanei castigatoare.
 11. Castigatorii vor fi anuntati in direct, pe TVR Craiova sau pe pagina de Facebook Tvr Craiova, in urma incheierii fiecarei etape de concurs in parte. Toti castigatorii isi vor primi premiul anuntat in prealabil imediat ce va fi completat un formular de contract/Proces Verbal de Predare- Primire ce atesta castigarea si inmanarea premiului.
 12. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. Premiul oferit nu poate fi echivalat in bani. Daca un castigator renunta la premiu sau nu intruneste conditiile de acordare a premiului specificate la Punctul 8 din Regulamentul General de participare, el nu poate avea alte pretentii materiale sau morale, iar premiul se reporteaza pentru un alt concurs.

Acordarea Premiilor

1. Validarea și ridicarea oricărui premiu pus la dispozitie de către TVR Craiova se poate face numai:

În baza datelor personale comunicate de câștigător către TVR Craiova în momentul în care sunt desemnați câștigători. Aceste date personale pot fi:

  • Numele și prenumele
  • Numărul de telefon
  • Data nașterii
  • Adresa de domiciliu
  • Adresa de email (în anumite cazuri)
  • Adresa de livrare (în cazul în care premiile sunt trimise prin poștă sau alte servicii de livrare)

În baza prezentării actului de identitate valabil în momentul ridicării premiului din locația comunicată de către către TVR Craiova

2. Orice eroare în declararea datelor personale de către câștigător către TVR Craiova, nu atrage răspunderea acesteia sau a celorlalți organizatori ai concursului. Prin urmare, aceștia nu au nici un fel de obligație în cazul furnizării de către câștigători a unor date eronate care duc la imposibilitatea acordării premiilor.

3. În cazul premiilor ridicate de la un sediu specificat de către TVR Craiova, acestea pot fi ridicate doar de către câștigători pe baza prezentării buletinului/carnetului de identitate și în urma semnării unui proces verbal de predare-primire de către aceștia.

4. Întrucât la Concurs pot participa doar persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data participării la concurs, către TVR Craiova  nu va prelucra date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice cu vârsta sub 18 ani. În cazul în care, din motive care nu țin de către TVR Craiova, se vor prelucra date cu caracter personal ale persoanelor fizice sub vârsta de 18 ani, pe perioada desfășurării Campaniei, în cazul în care nu există o reglementare legală expresă, acestea vor fi șterse/distruse imediat ce către TVR Craiova a identificat acest lucru.

Notificari

1. Notificare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

1.1 Prevederi generale
1.1.1. TVR Craiova, împreună cu Organizatorii Concursului prelucrează date cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora (“Regulamentul General privind Protecția Datelor – GDPR”), în vederea organizării Concursului, publicării numelor câștigătorilor și a altor persoane care beneficiază de premiu (denumite în continuare “CÂȘTIGĂTORI”), precum și a premiilor acordate acestora și, în unele cazuri, pentru a informa în legătură cu alte produse, servicii, evenimente (utilizându-se numărul de telefon, SMS, email, poștă). Aceste date cu caracter personal pot fi comunicate terțelor părți strict în măsura în care comunicarea este necesară pentru acordarea premiilor sau conform unor dispozitii legale în vigoare.

1.1.2. TVR Craiova se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal apartinând participantilor și câștigătorilor la Concurs. TVR Craiova se obligă să impună împuterniciților obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

1.2 Datele cu caracter personal prelucrate
Participanți și câștigători

Date de identificare: numele, prenumele, orașul

Pentru desfășurarea concursului: vocea, imagini cu participanții (dacă se impune acest lucru)

Câștigători

Date de identificare: numele și prenumele, numărul de telefon, data nașterii (pentru a se stabili vârsta), adresa de domiciliu, adresa de email (în unele cazuri)

Oferirea premiului: adresa de livrare (în cazul în care premiile sunt trimise prin poștă sau alte servicii de livrare), vizualizarea actului de identitate (pentru identificarea persoanei și validarea câștigătorului)

Alte date: imagini ale câștigătorilor (în anumite situații clar specificate și reglementate)

1.3 Scopurile prelucrării
Participanți

Pentru desfășurarea concursului

Câștigători

Pentru validarea, acordarea și livrarea premiilor

În cazul imaginilor, pentru publicitate și marketing

Participanți și câștigători

Îndeplinirea unor obligații legale

Apărarea unui drept în instanță (dacă va fi cazul)

1.4 Temeiul legal al prelucrării
Datele personale necesare desfășurării concursului și acordării premiilor

Interesul legitim al TVR Craiova, în scopul desfășurării în condiții optime a concursului.

Interesul legitim al al TVR Craiova, pentru apărarea unui drept în instanță.

Datele personale, inclusiv imaginile, pentru publicitate și marketing

Consimțământul

1.5 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Participanți

Durata concursului sau durata necesară îndeplinirii unei dispoziții legale

Câștigători

Conform prevederilor legale aplicabile, de ex. în materie financiar-contabilă, respectiv 10 ani.

Imaginile participanților și/sau câștigătorilor

Perioada necesară realizării scopurilor publicitare, care va fi comunicată în momentul acordării consimțământului.

1.6 Pe intreaga perioada de stocare, datele cu caracter personal nu vor fi utilizate in nici un alt scop decat cel pentru care sunt stocate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in materie de arhivare.

1.7 Cui divulgăm datele dvs.?
Organizatorii Campaniei

Instante de judecată, autorități publice, avocați, etc în baza unor prevederi legale sau în interesul legitim urmărit de TVR Craiova.

1.8 Transferuri de date cu caracter personal
În cazul în care TVR Craiova intenționează să facă transferuri de date cu caracter personal, persoanele vizate vor fi informate, iar acest lucru se va face conform prevederilor GDPR și a altor reglementări în vigoare.

1.9 Care sunt drepturile dvs.?

 • dreptul de acces
 • dreptul la rectificarea datelor
 • dreptul la stergerea datelor
 • dreptul la restricționarea prelucrării
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul la opoziție
 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, în cazul prelucrării care se bazază pe consimțământul dvs.
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri
 • dreptul de a va adresa justiției sau a depune o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

1.10 Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal
TVR Craiova  are dreptul de a modifica prezenta “Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” pe durata desfășurării Concursului, în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor fizice participante la Concurs. Orice astfel de modificare va fi anunțată/publicată pe site-urile TVR Craiova.

​1.11 Regulamentul oficial al concursului va fi pus la dispoziţia participanţilor, gratuit, pe siteurile organizatorilor sau partenerilor media, sau la o locaţie specificată în cadrul regulamentelor.

Participanţii sunt obligaţi să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului regulament.

Prezentul regulament poate fi modificat de Studioul Teritorial TVR Craiova în orice moment, fara nicio notificare prealabilă, din diverse motive care ţin de organizare sau decizii interne.

1.12 Organizatorul/organizatorii poate/pot decide întreruperea temporară sau încetarea desfăşurării concursului/concursurilor din diferite motive.

Concursul mai poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră.

 

Regulament Campanie „Câștigă cu TVR Craiova si Karcher!”